Tag: mother

அமுக்கிப் பார்க்கவா அம்மா

அமுக்கிப் பார்க்கவா அம்மா

எனக்கு போதை சுள்ளென்று உச்சந்தலை வரை ஏறியிருந்தது. வாங்கி வந்திருந்த நான்கு ஃபுல் பாட்டில் விஸ்கியில், ஒரு பாட்டிலில் மட்டும் கால்வாசி மீதம் இருந்தது. மிச்சத்தை எல்லாம் நாங்கள் ஆறு பேரும் குடித்து தீர்த்திருந்தோம். தட்டில் இருந்த கடைசி ரெண்டு சிப்சையையும் வாயில் அள்ளிப்போட்டுக்கொண்டு, நான் மணிக்கட்டை திருப்பி மணி பார்த்தேன். இரவு ஏழு மணி. எழுந்துகொண்டேன்."சரிடா

Read More
The Saga of Incest. Ch - 06

The Saga of Incest. Ch - 06

When I got back to home after dropping my phupi and phupa at station, I expected mummy to be in living room, watching her TV serials, which she usually did till 11.30 pm. But the time in clock showed 10.30 pm only. Searching for mummy, I reached her bedroom. When I opened her bedroom door, my jaw dropped at what I saw.Mummy was standing in front of her dressing table, applying some cosmetics. She was wearing a light pink colored baby doll nighty, which couldn’t contain her huge boobs. They were just spilling out from her dress. She wasn’t wearing any bra underneath.Her nipples and areolas clearly visible from her baby doll. To cover her pussy, she was wearing same pink colored G-string, which was not transparent like her baby doll dress. This G-string was of silky material. To complete her sexy look, she also wore 6 inch heel stilettos, silver colored which daddy got for her from gulf. He liked fucking mummy in those shoes.Mummy was looking fantastic just like a fuckable mature

Read More
The Saga of Incest. Ch - 05

The Saga of Incest. Ch - 05

Before I go any further, I want to give a short description of Neelu. She is not a very beautiful woman. Neelu is a woman of 30 years old, eight years younger than mummy. She is not as bubbly as mummy but is a thin woman. Her complexion is nothing compared to mummy, but she is not like a black woman, she is dark wheatish coloured.Her boobs and ass are not as round as mummy’s but not too small also. Her boobs were 34B even after having three babies and her ass is completely flat. She is not having even a bit of fat on her tummy. The nipples on her breasts are completely black in colour, while mummy had pink coloured nipples and her areolas were same as her black coloured nipples. Even her pussy was black in colour and hairy also. But she had thin and long legs which made her sexy when she was nude. I came to know all this features of hers only when I got to fuck her.Coming back to the story, after watching some action movie on TV I was getting bored and horny too. Switching off TV, I

Read More
The Saga of Incest. Ch - 04

The Saga of Incest. Ch - 04

Mummy and I started having sex, three and a half weeks back. My mummy, Ruby was not protected; she used to take birth control pills for some weeks. As we were fucking regularly on daily basis, sometimes it was multiple times in a day as I was having holidays before I joined engineering course. Mummy said to me that taking pills regularly was not safe as it will have some side effects, so we switched to using other means of birth control.When we were in a supermarket shopping for our groceries, I suggested mummy that we will use condoms from then on. She agreed and we also bought a big box of condoms. And every night we used to fuck using those condoms, in my parent’s queen sized bed and leave those sperm filled condoms on her bed and sleep there in each other arms without any clothes.Neelu, who was our housemaid, started coming to work after her leave was over. When Neelu would come to work, first of all, she will do dish washing, then she will go to sweep our entire home, starting

Read More
The Saga of Incest. Ch - 03

The Saga of Incest. Ch - 03

Me and Mummy were having sex every night for the last one week. Sometimes we even made love in the morning hours as no one else was present in our home and I was having holidays before I joined into an engineering college. Our maid Neelu was still away on leave as I told her to go to take care of her mother. Mummy knew that I gave her leave so that I could seduce her in her absence. I told her after first time we had sex in my parents queen sized bed. That night mummy also told me that Daddy is also having an affair with a woman in Dubai, where he lived for his job.After our incestuous affair started, mummy decided that from every night I will sleep in my parent’s bed with her every night. But my luggage and other stuff stayed in my bedroom. One such night when we were ready to go to bed, I told, "mummy I want to do something different today when I fuck you." She asked me, "what new you want to try beta?"Me: "mummy, did you ever had sex in open, under the dark sky and shining

Read More
The Saga of Incest. Ch - 02

The Saga of Incest. Ch - 02

 A new day started as I woke up from my bed, my eyes directly went on to the clock on the wall. I was late. I thought that my mom may also be sleeping today. So I got up and went to pee and then took my toothbrush. Still brushing my teeth, I came out into living room and found that mom was watching TV. I asked her when she woke up; she said that she woke up to take the milk. I thought that bastard milkman was very happy to see mummy taking the milk today.I went back to my bathroom to clean my teeth and get fresh when I came back; mom said that breakfast was ready. Now mummy prepared the breakfast after so many days.I went and started the breakfast and told her that she may have told to me to get the breakfast. She said that she did not want to disturb me as I may have arrived late in night and couldn’t sleep properly. She also said slowly that she was feeling better now because of my massages. I smiled hearing this and she also smiled.Later, in the day I was doing some

Read More
The Saga of Incest. Ch - 01

The Saga of Incest. Ch - 01

 Hi! I am Zaheer Ahmed, the only child in my small family that belongs to the upper middle class in Hyderabad, India. My father, Mr. Zafar Ahmed, aged 42 years, is a successful mechanical engineer, working in the gulf for a very reputed multinational company and my mother, Mrs. Rubina Zafar Ahmed (Ruby, as she is mostly called), aged 38 years, is a typical housewife, whose daily routine is to do household works in the day and watching the TV serials in the evening.This incident took place when I was just a teenage boy and has given my 12th standard exams. I wanted to become a mechanical engineer just like my dad. I was waiting for the results and then to join a good engineering college in our city, Hyderabad for the coming three months I was completely free. Daily i used to go to play cricket in a park nearby and at evenings I used to watch TV with my mom Ruby and before sleeping the only thing that came to my mind was watching porn on my computer.I could easily get the

Read More
Skin to Skin

Skin to Skin

18 year old Ravi was in great thrill. His Mother, Malathi, who was working as a Nurse in Kuwait was coming on vacation that day, after 3 long years. He was ready in early morning itself to go to the airport to receive her. His Father, an Army man, was working in Kashmir. Ravi, the only Son of his parents, was staying with his Paternal Grandfather, a 75 year old man. Ravi was in his second year of college.Seeing Ravi's excitement his Grandfather commented, "Ravi, don't you even want to have breakfast?"Ravi said "I am so excited to see my Mother and to see the gifts my Mother will be bringing for me, that I don't feel any hunger at all".His Grandfather said lovingly, "Malathi is really lucky to have such a loving Son who loves his Mother more than anything in the world".But only Ravi was knowing the REAL REASON behind his excitement. His own Mother Malathi, a 46 year old plump woman, with big boobs, large thighs and bulging buttocks, was the sole object for his jack off fantasies since

Read More
Love Temple

Love Temple

I had my eyes on my mother's chastity since I was 13 and that was nine years ago. I am 22 now and my mother is 42. My story happened about six months ago.I finished my engineering two years ago and came to US to do my masters. About six months ago, I got a job in an engineering firm. But two months into my employment, I heard a shocking news that my dad had an heart attack and passed away. I had to convince my employers a lot to get unpaid leave for eight weeks.I landed in the airport and my uncles picked up. I could not see mom's face as I reached home and she fell on my arms and started crying. I could not hold myself either. My uncles handled all the arrangements. Everything was going well until I heard mom asked me to sleep with her. There was a mother's gesture in her words but to me the words felt kinky and brought back the feelings I have been suppressing. I had to say at this stage that as soon as I heard my dad's death, the first thing I thought was mom is defenseless! I was

Read More
Yatra with mom

Yatra with mom

My name, for the purposes of this story, is Shatru. I was born in India but soon after my birth my parents moved to United States. At 24 I was single and not dating. It’s not that I didn’t want feminine companionship I did want it badly but somehow I failed to meet a girl of my dreams. I was not a virgin but some of my unsatisfying sexual encounters had been either with prostitutes or lonely women I picked up in bars when I was drunk.A year ago I started living separately from my parents. I left my parents because I stopped agreeing with them on many life issues and religion was one of them. I had no interest in any religion at all. My paternal grandparents were followers of Swami-Narayan. My maternal grandparents were worshippers of Aurobindo and his female disciple who they claim to be the most recent avatara of Durga Devi. So, I am considered an Aurobindo SwamiNarayana mix. Wasn’t that Weird!!!My anger toward religion grew when I was forced to go to visit a so-called swami in

Read More